Inloggen
?
Inloggen

Voor sommige functies dient u ingelogd te zijn. Als u nog geen account heeft dan kunt u deze hier aanmaken.

Regio
Kop-NH

Aanmelden voor Hetisvastgoed.nl en POP UP PLAZA

Aanmelden is gratis en snel geregeld.
Indien u aangemeld bent op Hetisvastgoed.nl kunt u gebruik maken van de verschillende functionaliteiten zoals het plaatsen van één aanbod of vraag advertentie, mailnotificatie en het plaatsen van uw pop-up store.
Bent u makelaar of beheerder bekijk dan de uitgebreide mogelijkheden van een Business pakket.

Uw account gegevens invoeren

 
 
 (minimaal 8 tekens)
 algemene voorwaarden *  

Algemene voorwaarden


Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de website. Door de Hetisvastgoed.nl site te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u derhalve geen gebruik te maken van deze site.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK onder nummer: 34192138. en zullen op verzoek [serviceteam@hetisvastgoed.nl] worden toegezonden.

1. Algemene informatie
Deze website is samengesteld door de naamloze vennootschap Het is vastgoed BV, statutair gevestigd te Velsen , nummer Kamer van Koophandel:, (hierna: 'Hetisvastgoed.nl').


2. Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de Hetisvastgoed.nl website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de website dan wel delen van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Hetisvastgoed.nl en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of bewust misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van de website. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hetisvastgoed.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Het is de gebruiker niet toegestaan acquisitie te plegen naar aanleiding van geplaatste advertenties in de rubrieken vastgoed gevraagd/vastgoed aangeboden anders dan ten behoeve van de primaire doelstelling; het aanbieden of vragen van BOG. Generieke acquisitie, dan wel misbruik van de data, kan leiden tot uitsluiting van de website. Hetisvastgoed.nl behoudt zich het recht kosten voortvloeiend uit misbruik op u te verhalen.


3. Rechten van intellectuele eigendom van Hetisvastgoed.nl en partners
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berust uitsluitend bij Hetisvastgoed.nl en/of haar toeleveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningssymbolen, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrecht, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Hetisvastgoed.nl en/of haar leveranciers en partners, behoudt Hetisvastgoed.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.


4. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Hetisvastgoed.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van de website www.hetisvastgoed.nl, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Hetisvastgoed.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlink. Hetisvastgoed.nl is ook niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is. Hetisvastgoed.nl is niet aansprakelijk voor diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Hetisvastgoed.nl worden aangeboden.

Hetisvastgoed.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Hetisvastgoed.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date en/of compleet is. Hetisvastgoed.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Wanneer u tegen betaling van heeft gereageerd op een advertentie in de rubriek gezocht en de advertentie was ten tijde van het moment van reageren onverhoopt niet meer van kracht, dan ontvangt u na bevestiging van de adverteerder en verificatie via onze afdeling support een restitutie van uw credits.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met de afdeling klantenservice (serviceteam@hetisvastgoed.nl) of degene die de betreffende informatie aanbiedt. Hetisvastgoed.nl is nimmer verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Hetisvastgoed.nl.

U vrijwaart Hetisvastgoed.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.


5. Ongevraagd toegestuurde informatie
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, software of andere informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan Hetisvastgoed.nl via e-mail of anderszins, zal Hetisvastgoed.nl gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Hetisvastgoed.nl zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. U vrijwaart Hetisvastgoed.nl hierbij terzake van alle schade en kosten die Hetisvastgoed.nl lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.


6. Overige
Hetisvastgoed.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Hetisvastgoed.nl en derden naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.


Zodra u zich aangemeld heeft krijgt u ter bevesting een email gestuurd met het verzoek uw aanmeldig te bevestigen.

Nadat u bent aangemeld kunt u inloggen en bij "Mijn vastgoed" gebruik gaan maken van alle overige functionaliteiten.

POP UP PLAZALogo - POP UP PLAZA
POP UP PLAZA is onderdeel van Hetisvastgoed.nl. Met uw aanmelding beschikt u ook over de functionaliteiten en mogelijkheden van POP UP PLAZA.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.